Ambasadorzy Konkursu “Biała Wstążka” 2011!

Konkurs “Białej Wstążki” uważam za jedno z najważniejszych przedsięwzięć obywatelskich w Polsce. Przemoc wobec kobiet jest jednym z najczęstszych i — niestety – szeroko akceptowanym – naruszeniem ludzkiej godności. Zbyt często związek dwojga na początku kochających się ludzi zamienia się w niewolę, a małżeństwo w praktyce oznacza, że żona wyrzeka się w stosunku do męża tych praw, jaki chronią ją przed przemocą lub gwałtem ze strony obcego człowieka. A nawet gdy przemoc nie przybiera firmy fizycznej, jej werbalne, ekonomiczne lub psychologiczne formy są równie upokarzające. Ofiary wszelkiej przemocy czują się bezsilne, przede wszystkim dlatego, że jest ona akceptowana społecznie. Toteż potrzebni są ludzie, którzy powiedzą “Stop!” Ze względu na charakter przemocy oraz wspierających ją stereotypów, powinni wśród nich także być mężczyźni. Trzeba, by tacy ludzie byli znani i mieli autorytet. Temu właśnie służy “Wyróżnienie Białej Wstążki”.

Wiktor Osiatyński

 

 

Walka z przemocą wobec kobiet to walka o podstawowe prawo człowieka – do godności i poczucia bezpieczeństwa. To także ważny sprawdzian naszej dojrzałości i wrażliwości społecznej. Obok tego problemu nie można przechodzić obojętnie i udawać, że krzyki w sąsiednim mieszkaniu to tylko zbyt głośno grający telewizor. Na przemoc trzeba reagować i mówić o niej głośno – to nasza wielka wspólna odpowiedzialność.

Marek Balicki

 

 

Poparcie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka
dla idei Wyróżnienia Białej Wstążki

Przemoc jest obecnie jednym z najbardziej niepokojących problemów, którym poświęca się coraz więcej uwagi ze względu na skalę tego zjawiska. Najczęściej świadomość istnienia problemu przemocy mają ofiary lub osoby zagrożone nią. Sprawcy nie postrzegają swoich zachowań w kategorii zła, a winą za swoje postępowanie obarczają innych – przemoc staje się narzędziem do osiągania przez nich zamierzonych celów. Przemoc wobec kobiet jest naruszeniem ich praw, wpływa na życie prywatne i zawodowe.

Zjawisko przemocy inicjuje potrzebę zaktywizowania działań różnych organizacji, instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania tego typu sytuacjom. Udzielenie pomocy i wsparcia kobietom, które doświadczyły negatywnych skutków przemocy świadczy o rosnącej świadomości społecznej, co do eskalacji tego zjawiska, którego skutki odczuwają nie tylko jej ofiary, ale również całe społeczeństwo.

Idea Wyróżnienia Białą Wstążką jest propagowaniem życia wolnego od strachu i przemocy, jest brakiem przyzwolenia na negatywne i społecznie nieakceptowane zjawiska – działając wspólnie możemy zrobić więcej.