Pan Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński Ambasadorem III edycji Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki”!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do grona Ambasadorów III edycji Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki” dołączył Pan Komendant Głowny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

O tym jak ważna jest inicjatywa przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, Pan Komendant argumentuje:

Określenie rzeczywistego rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie wciąż pozostaje kwestią trudną do precyzyjnego oszacowania. Z uwagi na specyfikę tego społecznego problemu, a niejednokrotnie osobistych tragedii jej ofiar, wiele tego rodzaju czynów pozostaje nie ujawnionych i znanych jedynie osobom, które w samotności doświadczają ich poważnych konsekwencji. Jednocześnie sprawcy przemocy pozostają bezkarni i utwierdzają się w przekonaniu, że członkowie rodziny milcząc i nie reagując dają „przyzwolenie” na powtarzanie agresywnych zachowań. Należy podkreślić, że Policja realizując ustawowe zadanie jakim jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami, które godzą w te dobra, zobowiązana jest do podjęcia natychmiastowych reakcji na każdą informację dotyczącą zaistniałych naruszeń, czy też samej próby naruszenia tych dóbr.
Uzyskane przez Policję informacje dotyczące przemocy w rodzinie pochodzą często ze zgłoszeń osób postronnych będących świadkami przemocy. Zgodnie z przepisami ustawy kodeks karny fizyczne i psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem ścigane z urzędu. Każda zatem informacja przekazana Policji jest sprawdzana, w celu ustalenia czy działanie sprawcy zakwalifikować można jako przestępstwo znęcania (art. 207 kk). Każdego roku Policja stwierdza blisko 20 tys. tego rodzaju przestępstw. Różnego rodzaju działania, w tym pomocowe, Policja podejmuje wspólnie z innymi podmiotami, które na podstawie odrębnych przepisów zobowiązane są do niesienia pomocy kobietom – ofiarom przemocy domowej.


Realizacja procedury wobec przemocy w rodzinie i niesienie związanej z nią pomocy nie stanowi jednak łatwego zadania dla policjantów. Działania te, często wymagają od policjantów wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu wielu dziedzin nauki jak: psychologia, pedagogika czy prawo. W tym celu policjanci są stale kształceni aby profesjonalnie realizować nałożone obowiązku.


Jednakże należy podkreślić, iż mimo wszelkich napotykanych trudności wielu policjantów z zapałem i wielkim zaangażowaniem podejmuje wyzwania związane z rozwiązywaniem sytuacji przemocowych, niejednokrotnie podkreślając przy tym służebną rolę Policji wobec społeczeństwa. Potwierdzeniem tej tezy niech będą słowa jednej z ofiar przemocy w rodzinie o policjantach, którzy przyczynili się do rozwiązania jej impasu życiowego „(…) Ja ich nie zapomnę. Dzięki nim jestem dziś innym człowiekiem. Oni mnie uratowali. Chciałam, żeby wiedzieli, że ich praca nie poszła na marne (…)”[A. Krawczyńska, Oni mnie uratowali, „Policja 997”, nr 44/2008]. Takie stwierdzenia pozwalają sądzić, że w wielu przypadkach działania podjęte przez funkcjonariuszy Policji umożliwiły ofiarom przemocy spełnienie nadziei na „lepsze jutro”.