15 LAT W OBIEKTYWIE – WYSTAWA NASZEJ FUNDACJI
W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH!

Od 10 grudnia 2012 r. do 3 stycznia 2013 roku obejrzeć można wystawę w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przygotowaną z okazji 15-lecia naszej Fundacji. Osiągnięcia i sukcesy przedstawione zostały na 65 wielkoformatowych plakatach.

Założona w 1997 roku Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” obchodzi obecnie jubileusz 15-lecia działalności. Działamy nieprzerwanie doskonaląc formy i jakość udzielanej pomocy. W marcu 2004 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Naszym znakiem jest Motyl symbolizujący wiosnę, budzące się życie, nadzieję i radość.

Programy Fundacji napisało życie i wciąż je weryfikuje. Obok osób indywidualnych, wspieramy szpitale, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenia i inne fundacje i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wystawa w Galerii Plenerowej w Muzeum Łazienki Królewskie (wdłuż Alei Ujazdowskich w Warszawie), przedstawia działalność zgodnie z chronologią. Obrazuje programy, nasze największe sukcesy i radość tych, których życie udało się zmienić na lepsze.

Na wystawie zobaczyć można m.in. zobrazowane programy:

MOTYLKOWE SZPITALE – ideą powstania programu było uświadomienie istnienia w dziecięcych myślach nieprzyjemnych skojarzeń związanych z białym kolorem, który dzieciom automatycznie kojarzy się z bólem, cierpieniem i chorobą. Fundacja pragnęła, aby w miarę możliwości likwidować opory najmłodszych. Sprawiać, by choć trochę polubili oni miejsca, w których często spędzają tygodnie, miesiące a nawet lata swojego dzieciństwa. W ramach programu prowadzono do szpitali dziecięcych elementy tęczowo-barwnego, baśniowego świata, któremu przyświeca hasło: ,,W kolorze mniej boli”. Dotąd udało się odnowić i ubarwić wnętrza ponad 600 placówek.

 

 

ONE MUSZĄ ŻYĆ – program był odpowiedzią na dramatyczny stan polskiej służby zdrowia. Miał na celu niesienie pomocy dzieciom z chorobą nowotworową poprzez dofinansowywanie już istniejących stanowisk przeszczepowych i tworzenie nowych. W ramach programu Fundacja wspierała Ośrodki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w całej Polsce. Największym sukcesem i przedsięwzięciem było sfinansowanie budowy Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii w Gdańsku.

MOŻESZ ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM – akcja funkcjonująca pod patronatem Fundacji i przy współudziale firm zaangażowanych w problematykę walki z nowotworami, była przedsięwzięciem edukacyjnym, mającym na celu uświadomienie kobietom już po 20-m roku życia konieczności regularnej samokontroli piersi. W ramach akcji szczególną troską otoczone zostały kobiety wiejskie, zwłaszcza z terenów ubogich i zagrożonych wysokim bezrobociem. W czasie trwania akcji sfinansowano 15.053 badania mammograficzne dla kobiet oraz kilkadziesiąt badań urologicznych dla mężczyzn.

FUNDUSZ POMOCY MŁODYM TALENTOM JOLANTY I ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKICH – Idea powołania Funduszu zrodziła się z przekonania, że w Polsce – mimo istnienia wielu instytucji wspomagających rozwój młodych talentów – ciągle tracimy bezpowrotnie zbyt wielu uzdolnionych ludzi. Nie znajdują oni dostatecznej opieki i wsparcia dla rozwijania swoich ponadprzeciętnych umiejętności. Fundusz służy im pomocą finansową i merytoryczną. Raz w roku Fundacja przyznaje utalentowanym dzieciom i młodzieży stypendia w różnorodnych obszarach: muzycznym, plastycznym, matematycznym czy humanistycznym. Dotychczas stypendia otrzymało 525 dzieci.

OTWÓRZMY DZIECIOM ŚWIAT – w ramach programu Fundacja organizowała wyjazdy dla dzieci, których ojcowie (górnicy, żołnierze, policjanci, strażacy, ratownicy TOPR, marynarze, lotnicy) zginęli podczas pełnienia służbowych obowiązków. Beneficjentami działań były również dzieci z ubogich rodzin wiejskich oraz dzieci po remisji chorób nowotworowych. Dotychczas miały okazję zwiedzić wiele krajów – m.in. Austrię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szwecję, Tunezję, Cypr, Grecję, Egipt, Danię, Maroko, Stany Zjednoczone, Gotlandię, Węgry, Włochy, Hiszpanię. Zorganizowano łącznie 78 zagranicznych i kilkadziesiąt krajowych wyjazdów dla ponad 3.200 dzieci.

EUROPEJSKIE STANDARDY OPIEKI NAD DZIECKIEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ – z inicjatywy Fundacji, przez cały 2009 rok powstawał dokument pod nazwą „Europejskie Standardy Opieki nad Dzieckiem z Chorobą Nowotworową” przygotowany z myślą o uporządkowaniu i ujednoliceniu systemów opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową w Unii Europejskiej. Opracowany we współpracy z Krajowym Konsultantem w Dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej – prof. Jerzym Kowalczykiem, a następnie zaprezentowany podczas Sympozjum zorganizowanym przez Fundację w Warszawie w 2009 roku z udziałem wybitnych onkologów z całej Unii Europejskiej i pod patronatem Komisarz ds. Zdrowia w UE. Wypracowane podczas Sympozjum ustalenia trafiły do Komisarz ds. Zdrowia w UE, Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC) oraz SIOPE – jako współtwórców ostatecznej wersji.

KONKURS „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI” – pomysł wyróżnienia nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 r. przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet. Razem z Fundacją Centrum Praw Kobiet, Fundacja „Porozumienie Bez Barier” nagradza „Białą Wstążką” mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), przedsiębiorców, pracowników służb mundurowych oraz mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie. W grudniu 2012 roku odbyła się III edycja Konkursu.