RZĄDOWE WSPARCIE AKTYWNOŚCI SENIORÓW

280 mln zł na aktywizację społeczną seniorów przewiduje nowy rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS). Z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu w latach 2014-2020 będą mogły skorzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

– Przygotowany przez nas program to efekt doświadczeń związanych z realizacją pierwszego typu programu w latach 2012-2013 oraz szerokich konsultacji z partnerami – organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, organizacjami związkowymi i pracodawców – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

W ramach programu będzie można ubiegać się o dotacje na realizację działań w jednym z czterech priorytetowych obszarów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych, usługi społeczne dla osób starszych.

Program zakłada zarówno działania w perspektywie długookresowej, jak i realizowanie bieżących potrzeb seniorów poprzez inicjatywy zgłaszane w ramach otwartych konkursów, np. poprzez organizacje pozarządowe. To m.in. inicjatywy włączające osoby starsze w środowisko lokalne, wolontariat, aktywność kulturalną, organizujące zajęcia edukacyjne.

Pełniejsze włączenie osób starszych w życie lokalnych społeczności, podtrzymanie ich aktywności również po zakończeniu kariery zawodowej, wykorzystanie ich potencjału w relacjach z młodszymi pokoleniami to główne cele promowane przez Program. Ważne jest również uwzględnienie zróżnicowania populacji osób starszych, ich potrzeb i możliwości.

– Program angażuje do współpracy partnerów społecznych oraz jednostki samorządowe, czyli podmioty bezpośrednio stykające się z problemami osób starszych. To gwarancja, że wsparcie seniorów będzie realne, a wykorzystanie środków finansowych efektywne – mówi minister Kosianiak-Kamysz.

Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Wartość dotacji w ramach ogłaszanych edycji otwartego konkursu wyniesie od 20 000 zł do 200 000 zł. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu muszą przedstawić wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu.

źródło: wiadomosci.ngo.pl