“LEKARZU, REAGUJ NA PRZEMOC!” – RUSZYŁA KAMPANIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (PARPA)

Czy lekarz podejmujący interwencję na rzecz pacjentów doznających przemocy łamie tajemnicę lekarską? Kampania „Lekarzu, reaguj na przemoc”, prowadzona przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, ma na celu zapoznać przedstawicieli ochrony zdrowia z psychologicznymi i prawnymi aspektami przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania prowadzone w ramach kampanii, której wykonawcą jest Fundacja Instytut Łukasiewicza, są odpowiedzią na badania przeprowadzone przez PARPA, które wskazują, że udział lekarzy w systemie przeciwdziałania przemocy jest wciąż niewielki. Tymczasem ustawa z 2010 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie włączyła do systemu przeciwdziałania przemocy, poza policją, pomocą społeczną i przedstawicielami oświaty właśnie przedstawicieli ochrony zdrowia oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Każda z tych służb, w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Analizy ujawniły jednak, że lekarze niechętnie wchodzą w skład zespołów interdyscyplinarnych oraz rzadko uruchamiają procedurę „Niebieskie Karty”. A także potrzebują lepszego przygotowania do kontaktu z osobami doznającymi przemocy.

Zapraszamy na stronę: www.lekarzureagujnaprzemoc.pl

Źródło artkułu: wiadomosci.ngo.pl
Link do pełnej wersji:
>>>