I KONGRES ZDROWEGO STARZENIA SIĘ

W dniach 30-31 stycznia 2014 r. w Warszawie odbędzie się Kongres Zdrowego Starzenia. Spotkanie będzie okazją do szerokiej dyskusji nad postępami prac na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się. Udział w debatach zapowiedzieli Minister Zdrowia – Bartosz Arłukowicz oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, który ogłosi założenia długofalowej polityki senioralnej. Kongres otworzy marszałek sejmu Ewa Kopacz. Drugiego dnia organizatorzy spodziewają się wizyty premiera Donalda Tuska.

W ostatnich dniach stycznia, w warszawskiej Galerii Porczyńskich, spotkają się czołowi eksperci z zakresu medycyny i socjologii oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządu, by omówić postępy w realizacji działań na rzecz budowy podstaw zdrowego starzenia się w Polsce. Celem organizowanego przez „Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się” Kongresu jest uzgodnienie celów, najważniejszych wyzwań oraz działań koniecznych dla wdrożenia długofalowej polityki senioralnej.

Znaczenie Kongresu dla przyszłości Polski najlepiej obrazują liczby. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w najbliższym ćwierćwieczu o 4 miliony spadnie liczna osób w wieku produkcyjnym, a ludność Polski zmniejszy się o 2,1 miliona. W analogicznym okresie oczekujemy podwojenia liczby obywateli powyżej 65 lat, co oznacza, że na jedną osobę w wieku emerytalnym przypadną zaledwie dwie pracujące.

W realizację Kongresu Zdrowego Starzenia jako współorganizatorzy włączyli się: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także miasto stołeczne Warszawa. Honorowym patronatem wydarzenie to objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Mazowiecki, samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Lecha Wałęsy.

Uroczystego otwarcia Kongresu, 30 stycznia, dokona marszałek Sejmu – Ewa Kopacz. Inauguracyjne przemówienie wygłosi były prezydent Lech Wałęsa. Następnie odczytany zostanie list prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany uczestników Kongresu. W imieniu Komisji Europejskiej przemówienie wygłosi przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony Konsumentów. Podsumowanie oficjalnej części Kongresu stanowić będzie wystąpienie prof. Bolesława Samolińskiego, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Przewodniczącego Rady ds. Polityki Senioralnej oraz inicjatora powołania „Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się”.

„Pierwszy Kongres Zdrowego Starzenia podsumuje niezwykle ważny okres prac politycznych i społecznych ostatnich dwóch lat w zakresie tworzenia polityki senioralnej. Celem dyskusji jest znalezienie metod i środków, pozwalających z optymizmem spojrzeć na zagadnienie zdrowego i aktywnego starzenia” – zapowiada prof. Samoliński.

Sesje plenarne

Pierwszego dnia uczestnicy Kongresu wezmą udział w pięciu sesjach plenarnych. Wprowadzenie stanowić będzie opracowana przez profesorów Janusza Czapińskiego, Tomasza Zdrojewskiego oraz Tomasza Grodzickiego diagnoza społecznych i zdrowotnych uwarunkowań starości. W pierwszym bloku dyskusji, których tematem będą stojące przed Polską wyzwania w zakresie polityki senioralnej, swój udział zapowiedzieli m.in. ministrowie: Władysław Kosiniak-Kamysz, Bartosz Arłukowicz oraz Andrzej Biernat. Wśród panelistów znajdą się m.in. prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, Tomasz Latos – przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP. W trakcie sesji popołudniowych eksperci dyskutować będą nad rolą innowacji w polityce senioralnej oraz nad priorytetami w ochronie zdrowia.

W drugim dniu Kongresu organizatorzy spodziewają się wystąpienia premiera Donalda Tuska, które poprzedzi zaprezentowanie przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza “Założeń długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020”

[1]. Prezentacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyznaczy kierunek polskiej polityki senioralnej w nadchodzących latach. Kolejne sesje podejmą tematykę skonsolidowanej opieki nad seniorami, starzejącego się społeczeństwa w kontekście zdrowia publicznego oraz inwestycji w zdrowie w ramach projektu „Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni”.

Skala wyzwania

Potrzebę pogłębionej dyskusji, a także aktywnej polityki na rzecz zdrowego starzenia się uzasadniają niepokojące dane demograficzne. Rosnąca średnia długość życia oraz trwały spadek liczby narodzin stanowią jedno z największych wyzwań stojących przed większością krajów europejskich.

Trend, który do niedawna dotyczył jedynie zamożnych społeczeństw zachodnich, stał się narastającym problemem również dla krajów rozwijających się – w tym Polski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego między 2010 a 2035 r. liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się z 25,9 mln do 21,8 mln. W tym samym czasie prognozowana liczba mieszkańców Polski zmaleje o ponad 2,1 mln osób – o tyle mniej będzie więc potencjalnych podatników.

Jednocześnie w znacznym stopniu zwiększy się udział w populacji osób w wieku późnej starości (80 lat i więcej) – z około 3,5% populacji obecnie do ponad 7,2%. W roku 2035 takich osób będzie w Polsce ponad 2,5 mln. Trend ten stanowi zagrożenie dla kondycji polskiej gospodarki, która straci piątą część kapitału ludzkiego i obciążona zostanie kosztami opieki medycznej nad rosnącą liczbą osób starszych.

Więcej informacji: www.zdrowestarzenie.org
Źródło inforamcji: >>>