BEZPŁATNE WSPARCIE DLA KOBIET POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Fundacja Centrum Praw Kobiet zaprasza wszystkie kobiety poszkodowane przestępstwem takim jak przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna), stalking, mobbing, niealimentacji itp. do bezpłatnego uczestnictwa w zadaniu współfinansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej