“PROJEKT RELOKACJA” – szukamy wolontariuszy!

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej poszukuje wolontariuszy do współpracy

Polska stała się bezpieczną przystanią dla setek tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy, walczącej z agresją Federacji Rosyjskiej. Kolejne setki tysięcy, a być może i miliony uchodźców mogą pojawić się w Polsce w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy.

Z tego powodu Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” we współpracy z Global Empowerment Mission uruchamia program pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Celem projektu jest wsparcie w realokacji uchodźców z miejsc tymczasowego pobytu – stadionów, hal sportowych, dworców, szkół – do ludzi i rodzin w całej Polsce i Europie, oferujących bezpieczne schronienie we własnych domach i mieszkaniach. Nie chcemy tworzyć obozów dla uchodźców w Polsce. Pragniemy, aby każdy z nich znalazł schronienie wśród nas, mieszkańców całej Unii Europejskiej.

Fundacja pilnie poszukuje i zaprasza do współpracy wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego oraz angielskiego lub polskiego. Mile widziani są Ukraińcy przebywający obecnie w Polsce, niezależnie od miasta pobytu. Oferujemy udział w międzynarodowym projekcie o humanitarnym charakterze i umożliwiamy świadczenie bezpośredniej pomocy potrzebującym. Oferujemy także wynagrodzenie wolontariackie i możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej działalności pozarządowej. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: [email protected]


Фонд Йоланти Квасьневської шукає волонтерів для співпраці

Польща стала безпечним притулком для сотень тисяч біженців з України, яка бореться з агресією Російської Федерації. Ще сотні тисяч, а можливо і мільйони біженців можуть прибути до Польщі найближчими тижнями й місяцями.

У зв’язку з цим Фонд Іоланти Квасьнєвської «Взаєморозуміння без бар’єрів/Porozumienie bez Barier» у співпраці з Global Empowerment Mission запускає програму допомоги українським біженцям, які рятуються від війни. Метою проєкту є підтримка релокації біженців із місць їхнього тимчасового перебування – стадіонів, спортивних залів, вокзалів, шкіл – до людей та сімей з усієї Польщі та Європи, які пропонують безпечний притулок у власних будинках та квартирах. Ми не хочемо створювати табори для біженців у Польщі; ми хочемо, щоб кожен із них знайшов притулок серед нас, людей усього Європейського Союзу.

Фонд терміново шукає та запрошує до співпраці волонтерів зі знанням української та/або російської мови та англійської чи польської. Ми особливо вітаємо біженців з України, які зараз перебувають у Польщі, незалежно від міста їхнього перебування. Ми пропонуємо участь у міжнародному гуманітарному проєкті та можливість надати безпосередню допомогу нужденним співвітчизникам. Ми також пропонуємо винагороду за роботу волонтерів та можливість отримати досвід у міжнародній неурядовій діяльності. Будь ласка, надсилайте свої заявки на адресу: [email protected]

 

Foundation of Jolanta Kwaśniewska is seeking for volunteers

Poland has become a safe haven for hundreds of thousands of war refugees from Ukraine, which is fighting the aggression of the Russian Federation. Another hundreds of thousands, and possibly millions of refugees, may appear in Poland in the coming weeks and months.

For this reason, the Jolanta Kwaśniewska Foundation “Communication without Barriers/Porozumienie bez Barier” in cooperation with the Global Empowerment Mission is launching a program to help war refugees from Ukraine. The aim of the project is to support the relocation of refugees from places of their temporary stay – stadiums, sports halls, stations, schools – to people and families all over Poland and Europe, offering safe shelter in their own homes and apartments. We do not want to create refugee camps in Poland; we want each of them to find shelter among us, the people of the entire European Union.

The Foundation is urgently looking for and inviting to cooperation volunteers with knowledge of Ukrainian and/or Russian language and English or Polish. We especially welcome Ukraines who are currently staying in Poland, regardless of the city of their stay. We offer participation in an international humanitarian project and opportunity to provide direct help to compatriots in need. We also offer remuneration for the volunteer service and the opportunity to gain experience in international non-governmental activities. Please send your applications to the following address: [email protected]