Klub Szkół Tolerancji

Klub Szkół Tolerancji powstał z inicjatywy i pod patronatem Pani Jolanty Kwaśniewskiej jako kontynuacja programu ,,Tęczowy Most Porozumienia”. Jego założycielami są Fundacja ,,Porozumienie bez Barier” oraz trzy gimnazja: Gimnazjum nr 45 z Warszawy, Gimnazjum nr 14 z Łodzi i Publiczne Gimnazjum z Jedwabnego.

Zadaniem i nadrzędnym celem Klubu było uczenie tolerancji i wdrażanie jej w życie młodych ludzi, poprzez poznanie, zrozumienie i współpracę. Jego członkiem mogło zostać gimnazjum, które systematycznie realizowało program ,,Tęczowy Most Porozumienia”. Szkoła opracowywała i realizowała program uwzględniający problematykę, którą bezpośrednio była zainteresowana. Projekt zawierał cele, harmonogram działań, przewidywane efekty i realizowany był przez całą społeczność szkolną. Tematyka projektów była bardzo różnorodna, począwszy od poszukiwania odpowiedzi na pytania:

 • Czym jest tolerancja?
 • Dlaczego nie jesteśmy tolerancyjni?
 • Jakie są granice tolerancji?
 • Co to są stereotypy i ksenofobie?,

poprzez propagowanie tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych i empatię.

Ważnym elementem programu było poznawanie tradycji i kultury mniejszości narodowych. Projekty realizujemy w bardzo różnorodnych i atrakcyjnych formach: warsztaty, debaty uczniowskie, spotkania z ,,autorytetami”, przedstawicielami innych kultur oraz wyznań, itp.

Warto podkreślić, że szkoły zrzeszone w Klubie wymieniały się swoimi doświadczeniami podczas wspólnych spotkań i warsztatów organizowanych dla nauczycieli i uczniów (np. warsztaty językowe).

 • Nawiązaliśmy współpracę z partnerami zagranicznymi, ze szkołami z Rosji, Ukrainy, Węgier, Słowacji. Każda szkoła wzbogaca program ,,Tęczowy Most Porozumienia” o ćwiczenia i scenariusze zajęć edukacyjnych, zajęć wychowawczych oraz ofertę wycieczek. Zebrane materiały opublikowano w formie elektronicznej – płycie CD, na której znajdują się scenariusze opracowane przez nauczycieli z gimnazjów, członków Klubu Szkół Tolerancji.
 • Inauguracja działalności Klubu Szkół Tolerancji nastąpiła 15 października 2002 r.
 • Gimnazjum nr 45 w Warszawie swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Jolanta Kwaśniewska. Sale lekcyjne zamieniły się w sale warsztatowe, gdzie uczniowie z trzech gimnazjów poznawali obrzędy i kulturę judaistyczną, litewską i niemiecką, wspólnie ucząc się i bawiąc.
 • Po raz drugi spotkaliśmy się w dniu 15 października 2003 r. w Gimnazjum nr 14
 • w Łodzi. Do naszego grona dołączyły następne szkoły, które przez cały rok realizowały program ,,Tęczowy Most Porozumienia”. Są to: Gimnazjum nr 50 z Warszawy, Gimnazjum
 • nr 10 z Łodzi, Gimnazjum nr 8 z Wiznej.
 • 22 października 2004 r. gościliśmy w Pałacu Prezydenckim na trzecim już corocznym spotkaniu członków Klubu. Przyjęliśmy do swojego grona następne ,,tolerancyjne” gimnazja: Gimnazjum nr 15 z Gdyni, Społeczne Gimnazjum ,,Omega” z Katowic, Gimnazjum nr 2 z Łodzi, Gimnazjum nr 8 z Łomży, Gimnazjum nr 46 z Lodzi, Gimnazjum nr 83 z Warszawy.
 • 19.X.2005 r. szkoły Klubu Szkół Tolerancji miały swoje czwarte już spotkanie z Panią Prezydentową.
 • Koledzy z Gimnazjów w Jaśle, Sulechowie i Rokietnicy zaprosili uczestników spotkania na krótki program artystyczny, który stanowił znaczące przesłanie idei tolerancji, a jednocześnie odzwierciedlał pewne formy naszej działalności. Przedstawiliśmy również krótką historię KST w formie prezentacji multimedialnej.
 • Pani Prezydentowa podpisała też preambułę dla nowo przyjętych do KST szkół i jak zwykle w bardzo przyjaznych słowach skierowanych do obecnych na spotkaniu uczniów i pedagogów wyraziła zadowolenie z dotychczasowej działalności „tolerancyjnych” gimnazjów, radości z faktu, że tak wiele szkół podejmuje ideę Fundacji „Porozumienie bez Barier” – twórcy KST, i życzyła młodym ludziom oraz ich wychowawcom nowych pomysłów i inicjatyw.
 • Do Klubu Szkół Tolerancji należy dziś 29 gimnazjów z całej Polski. Koordynatorzy Wojewódzcy współpracują ze szkołami ze swojego regionu służąc im radą i pomocą w realizacji projektów, organizując szkolenia dla nauczycieli i uczniów, propagując dobre wzorce, dzieląc się swoimi doświadczeniami.

A oto niektóre projekty realizowane przez gimnazja należące do KST:
„Romowie są wśród nas” – Gimnazjum nr 2 Kędzierzyn Koźle;
„Z tolerancją na Ty – Inni, ale tacy sami” – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi z Jasła;
„Ponad podziałami w szkole” – Gimnazjum nr 2 Sulechów;
„Wszyscy jesteśmy razem” – Gimnazjum nr 45 Warszawa;
„Tolerancja dla osób niepełnosprawnych” – Gimnazjum nr 51 Warszawa;
„Ziemia jest wielką jabłonią” – Zespół Szkół nr 11 Koszalin

Jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że w ciągu 3 lat istnienia Klubu idea edukacji dla tolerancji i program ,,Tęczowy Most Porozumienia” spotkał się z tak dużym zainteresowaniem polskich szkół. Chęć przystąpienia do Klubu zgłaszały kolejne szkoły z całej Polski, najaktywniejsze z nich zostały powołane na koordynatorów wojewódzkich, Klubu Szkół Tolerancji.

Już trzykrotnie Klub Szkół Tolerancji przyznawał Ordery Tolerancji osobom, które są szczególnie zaangażowane w działania na rzecz tolerancji, które podejmują starania, by kształtować wśród naszego społeczeństwa, a szczególnie wśród młodych ludzi postawy otwartości na problemy innych.
Order Tolerancji nr 1 w 2002 roku otrzymała Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. W 2003 roku zaszczyt ten przypadł ks. Arkadiuszowi Nowakowi i Panu Markowi Edelmanowi. W roku 2004, czwarty już Order Tolerancji otrzymała wspaniała aktorka, osoba wyjątkowo wrażliwa, niosąca pomoc wszystkim potrzebującym – Pani Anna Dymna.

Spotkania z Panią Prezydentową i coraz liczniejszym gronem szkół należących i kandydujących do Klubu Szkół Tolerancji utwierdzają nas w przekonaniu, że uczenie tolerancji, akceptacji dla inności i otwartości na drugiego człowieka jest jednym z najważniejszych elementów w procesie wychowania młodego pokolenia i co ważniejsze obserwujemy już efekty naszych działań na co dzień. Wierzymy, że wszystkie te spotkania przynoszą wszystkim uczestnikom nowe doświadczenia na temat edukacji z przedmiotu TOLERANCJA.