Stypenida / Regulamin

Regulamin Funduszu Pomocy Młodym Talentom
Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

 1. Pomoc Funduszu przeznaczona jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 10 – 17 lat.
 2. Opracowanie warunków i kryteriów przyznawania pomocy należy do Rady Funduszu.
 3. Wnioski o pomoc powinny składać osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium. Formularze wniosków można uzyskać w Fundacji „Porozumienie bez barier” w drugiej połowie kwietnia.
 4. Rada Funduszu może udzielić wnioskodawcy pomocy stypendialnej:
  • rzeczowej, w postaci pomocy dydaktycznych,
  • finansowej, w postaci dotacji celowej, jednorazowej lub miesięcznych rat wypłacanych przez okres 12 miesięcy,
  • rzeczowej i finansowej jednocześnie.
 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendium brana jest pod uwagę ocena potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, predyspozycje i dotychczasowe osiągnięcia. Stypendia kierowane są w pierwszej kolejności do tych zdolnych uczniów, którym warunki życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, sytuacja zdrowotna).
 6. Termin przyjmowania wniosków upływa 25 lipca każdego roku.
 7. Decyzje o przyjęciu w poczet stypendystów Funduszu podejmuje Rada Funduszu w listopadzie każdego roku.
 8. O decyzji Rady pisemnie lub telefonicznie zostaną poinformowani wyłącznie stypendyści.
 9. Stypendia przekazywane są: na przełomie listopada/grudnia – dotacja finansowa jednorazowa lub przez okres 12 miesięcy począwszy od listopada/grudnia – dotacja finansowa wypłacana w ratach.
 10. Rada Funduszu corocznie określa wysokość stypendiów oraz liczbę stypendystów w zależności od posiadanych środków.
 11. Rada Funduszu może zasięgać opinii właściwego kuratorium lub innych instytucji oświatowych dotyczących osiągnięć wnioskodawcy.
 12. Laureaci nie mogą ubiegać się o powtórne otrzymanie stypendium z Funduszu.
 13. W skład Rady Funduszu wchodzą wybitni pedagodzy, reprezentanci świata kultury i nauki oraz przedstawiciele Fundacji „Porozumienie bez barier”.
 14. Obsługę Funduszu prowadzi Fundacja „Porozumienie bez barier”, tel./fax: 228499662.

Wnioski prosimy kierować na adres:

Fundacja „Porozumienie bez barier”

Al. Przyjaciół 8 lok. 1A
00-565 Warszawa

z dopiskiem „Fundusz Pomocy Młodym Talentom”