Konkurs “Wyróżnienie Białej Wstążki” - Gala 2011

Informacje o Laureatach Wyróżnienia Białej Wstążki 2011

Kategoria Wymiar Sprawiedliwości i Organy Ścigania

Henryk Pawlaczyk
Kapituła nagrodziła Laureata za umiejętne łączenie wiedzy prawnika i talentu do terapii, co sprawia, że pomoc, którą niesie, jest profesjonalna i skuteczna.

Henryk Pawlaczyk jest radcą prawnym. Pracuje jako kurator sądowy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, jak również udziela porad prawnych w punktach konsultacyjnych w Żninie i Rogowie. „Świetny i wspaniały człowiek” – tak pisały o nim osoby, które zgłosiły jego kandydaturę do Wyróżnienia Białej Wstążki 2011. Laureat znany jest z głębokiego zaangażowania na rzecz ofiar przemocy, dla których poświęca niejednokrotnie swój czas wolny. Nie tylko udziela im pomocy prawnej, lecz również wspiera je psychicznie. „Dzięki Panu Henrykowi Pawlaczykowi powoli odzyskuję zaufanie do ludzi” – podkreślono w zgłoszeniu do konkursu.

Dariusz Cymerman
Kapituła przyznała Wyróżnienie Laureatowi za wielką wrażliwość, która sprawiła, że podejmowanie odważnych działań na rzecz ofiar przemocy stało się jego powołaniem.

Dariusz Cymerman jest młodszym aspirantem w Komendzie Rejonowej Policji na warszawskim Żoliborzu. Jak napisano w zgłoszeniu – „Wspaniały policjant, który podał mi rękę, gdy byłam w tragicznej sytuacji”. Laureat jest szczególnie wrażliwy na kwestie związane z przemocą domową, również tę stosowaną przez tzw. „białe kołnierzyki”. Policjant, dla którego praca jest powołaniem. „Dał mi wiarę w to, że można wyjść ze związku przemocowego” – wskazała jedna z osób, która znalazła u niego wsparcie.

Kategoria Osoby Prywatne

Bogdan Bednarek
Laureat zdobył uznanie Kapituły za wieloletnią, bezinteresowną i komplementarną pomoc niesioną z ogromnym zaangażowaniem wszystkim doświadczającym przemocy, krzywdy i niesprawiedliwości.

Bogdan Bednarek jest z wykształcenia prawnikiem. Mieszka w Warszawie. Od wielu lat wspiera ofiary przemocy domowej. Bezinteresownie pomaga im udowadniać swoje racje przed sądami oraz organami ścigania. Pisząc wnioski, pozwy, apelacje i zażalenia, wytrwale stoi u boku skrzywdzonych kobiet. „Dzięki jego pomocy, przez minione lata, niejedna kobieta poradziła sobie z problemami życiowymi i prawnymi (…).” – podkreślono w zgłoszeniu konkursowym. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym zawsze opowiada się po stronie słabych, bezbronnych i krzywdzonych.

Andrzej Prus
Kapituła doceniła Laureata za nieustawanie w podejmowaniu działań przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu oraz rzadką umiejętność uczenia innych reagowania na wszelkie przejawy przemocy.

Andrzej Prus jest aktorem. Pełni również funkcję Przewodniczącego Wspólnoty Mieszkaniowej jednej z warszawskich kamienic, w której mieści się Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Laureat aktywnie wspiera jego działalność, pomagając rozwiązywać pojawiające się problemy. Uwrażliwia mieszkańców kamienicy na krzywdę oraz potrzeby osób zgłaszających się do Ośrodka. Jednocześnie szerzy wiedzę na temat przemocy wśród członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Jak sam twierdzi – „Kobiety, które zgłaszają się do Ośrodka Specjalistycznego, doznały już tyle ciosów od życia, że teraz warto im pomóc, wesprzeć, powiedzieć miłe słowo.”.

Instytucje i organizacje pomocowe

Luis Alarcon Arias
Kapituła uhonorowała Laureata za znaczący wkład w podnoszenie świadomości społecznej na temat skali zjawiska przemocy domowej w Polsce oraz budowanie skutecznych mechanizmów służących przeciwdziałaniu wszelkim jej przejawom.

Luis Alarcon Arias jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Człowiek – instytucja, od 1995 roku zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W latach 1999-2004 kierował Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego tworzył i rozwijał programy służące ochronie osób doznających przemocy. Luis Alarcon Arias to prekursor rozwiązań systemowych, obowiązujących aktualnie w Polsce. Jest członkiem Rady ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Monitorującego realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Laureat jest również współrealizatorem programów szkoleniowych dla przedstawicieli służb i instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Jako doświadczony i praktykujący psycholog udziela konsultacji psychologicznych osobom krzywdzonym oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie w Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Prowadzi także zajęcia akademickie z zakresu przeciwdziałania przemocy. To tylko kilka przykładów z długiej listy działań podejmowanych przez Laureata w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie.

Dariusz Jurkiewicz
Laureat zdobył uznanie Kapituły za stworzenie lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, opartego o empatię i umiejętność pochylania się nad każdą ludzką krzywdą.

Dariusz Jurkiewicz od blisko 10 lat pełni funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie. „Odznacza się szczególną wrażliwością na krzywdę kobiet i dzieci” – zaznaczono w zgłoszeniu konkursowym. Laureat angażuje się osobiście w udzielanie pomocy i szukanie rozwiązań w sytuacjach konfliktowych. Jest zawsze tam, gdzie komuś dzieje się krzywda. Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Czas na Zmiany, uzyskał w tym roku wyróżnienie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej. „Jest wiele kobiet z powiatu węgorzewskiego, które podkreślają, jak dużo zawdzięczają Dariuszowi Jurkiewiczowi.” – napisano w uzasadnieniu zgłoszenia.

Media

Piotr Pytlakowski
Kapituła nagrodziła Laureata za konsekwencję w podejmowaniu tematów związanych z przemocą w sposób, który powoduje, że znajdują one należne im miejsce w świadomości społecznej.

Piotr Pytlakowski jest dziennikarzem tygodnika POLITYKA. W swoich artykułach poruszał kwestie związane z przemocą wobec kobiet. Obiektywnie przedstawiał sytuację ofiar przemocy. Dzięki pracy dziennikarskiej Piotra Pytlakowskiego te trudne kwestie przebiją się do zbiorowej świadomości.

Kapituła konkursu postanowiła przyznać również jedno wyróżnienie specjalne w kategorii Media dla Krzysztofa Wyrzykowskiego. Laureat został doceniony za dociekliwość, empatię, zaangażowanie i pomoc niesioną bohaterkom swoich reportaży.

Krzysztof Wyrzykowski jest wieloletnim pracownikiem Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Od kilku lat współpracuje z Fundacją Centrum Praw Kobiet, tworząc audycje dotyczące klientek Fundacji – ofiar przemocy w rodzinie oraz ich dzieci. Jest żywo zainteresowany dalszym losem bohaterek swoich reportaży, bierze czynny udział w wychodzeniu przez nie z trudnych sytuacji życiowych i organizowaniu im nowego, lepszego życia.

Nie jest obojętny na żadną krzywdę ludzką, ale w szczególności pokazuje społeczeństwu cierpienia dzieci i ich matek – ofiar przemocy

Galę jak zwykle uświetnił panel dyskusyjny na temat: Czy wymiar sprawiedliwości jest jednakowo sprawiedliwy wobec kobiet i meżczyzn? Jak wskazywali paneliści nie jest to tak oczywista a sprawiedliwość w niektórych elementach zabarwiona jest sterotypami i nie wolna od potocznych wyobrażeń o roli obu płci zarówno w życiu codziennym jak i w pracy.

Teatr “Kamienica” niezwykle kameralny i prawie rodzinny uginał się pod ciężarem przybyłych gości, wśród których zaszczycili nas były Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i Ambasador USA w Polsce Lee Feinstein oraz tłum dziennikarzy, tłumy przybyłych gości. Specjalne podziękowanie Kapituła złożyła na ręce Krzysztofa Kwiatkowskiego za wyjątkowy klimat jaki stworzył w Ministerstwie Sprawiedliwości dla pomocy krzywdzonym kobietom ofiarom przemocy w rodzinie.

Słowa wsparcia wyraził Ambasador USA w Polsce Lee Feinstein, który jest naszym sojusznikiem od I-wszej edycji Konkursu, zachęcając do działania i szukania rozwiązań pomocnych krzywdzonym kobietom.

Rozmowy z panelu dyskusyjnego przeniosły sie w kuluary. Jak widać humor uczestnikom dyskusji dopisywał a atmosfera stworzona przez Gospodarza teatru Emiliana Kamińskiego była znakomita. Media doniosły o naszym konkursie zarówno w Polsacie jak i w Polonii, a w prasie ukazało się wiele artykułów wspierających nasze działania.

To byłoby na tyle, wrócimy tu za rok. Z większym zapałem jeszcze lepszymi laureatami, jeszcze cenniejszymi nagrodami!