OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO - dot. prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania i udzielania odpowiedzi)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-565), przy Al. Przyjaciół 8 lok. 1A, (00-565)
Dane kontaktowe: tel. 22-849-96-62, email: [email protected]

b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

c) podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.

d) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

f) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia.

g) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

j) W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" z siedzibą w Warszawie przy Al. Przyjaciół 8/1a, zwana dalej Fundacją. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi wpływającej korespondencji do Fundacji i udzielanie na nią odpowiedzi. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Lokal przy Al.Przyjaciół 8/1a jest wykorzystywany dzięki wsparciu m.st Warszawy – Dzielnicy Śródmieście