Fundatorka

Jolanta Kwaśniewska

Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej w latach (1995-2005). Założycielka i Prezeska Fundacji “Porozumienie Bez Barier”. Prawniczka. Członkini organizacji międzynarodowych oraz honorowa patronka inicjatyw o zasięgu europejskim i światowym.

Organizatorka międzynarodowej konferencji Pierwszych Dam „Keep Children Smiling In The New Millenium” (Zachowaj Uśmiech Dzieci w Nowym Tysiącleciu), która odbyła się w Warszawie w 1999 roku, by uhonorować 10. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Konwencji o Prawach Dziecka.

Od roku 1997 roku jest członkiem Jimmy & Rosalynn Carter Partnership Foundation (Fundacji Partnerstwa Jimmiego & Rosalyn Carter), która skupia swoją uwagę na młodych, wyjątkowo uzdolnionych, wkraczających w dorosłość ludziach. 

W roku 1998 roku została członkiem Comité des Sages (Komitetu Doradczego), utworzonego przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Annana, którego celem jest eliminacja nielegalnej produkcji, przemytu i używania narkotyków. 

Do 2008 roku była członkiem Rady Honorowej International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC – Międzynarodowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych), które walczy z wykorzystywaniem seksualnym oraz uprowadzeniami dzieci.

Od 2007 roku do 2016 roku Jolanta Kwaśniewska była członkinią Rady Głównej Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement (Międzynarodowego Ruchu Kobiet na Rzecz Pokoju utworzonego przez Suzanne Mubarak). Stowarzyszenie promowało ideę pokoju, wspomagało ujednolicanie i tworzenie alternatywnych, globalnych sieci porozumienia oraz rozwijało zdolności młodych ludzi, wspierało międzynarodową współpracę i zapewniało, by głos najmłodszych był słyszany. 

W lutym 2008 roku Pani Kwaśniewska została członkiem Women Leaders’ Council (Rady Kobiet – Liderek), powstałej podczas wiedeńskiego forum przeciwko handlu ludźmi. Celem WLC jest koordynacja działań na skalę światową, stwarzanie nowych partnerstw oraz praca na rzecz zmniejszenia stygmatyzacji ofiar handlu żywym towarem.

Od kwietnia 2008 roku jest Patronką European Cancer Patient Coalition (ECPC – Europejskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych) organizacji działającej na rzecz pacjentów onkologicznych z całej Europy, której celem jest szeroko pojęta walka z rakiem, poprawa skuteczności leczenia chorób nowotworowych oraz jakości życia pacjentów. 

W marcu 2010 roku Pani Jolanta Kwaśniewska została członkiem European Advisory Council (EAC – Europejskiego Komitetu Doradczego) oraz Patronką European Institute of Women’s Health (EIWH – Europejskiego Instytutu Zdrowia Kobiet), który promuje równość płci na arenie zdrowia publicznego, badań naukowych i polityki socjalnej w Europie oraz dąży do poprawy zdrowia kobiet.

Jolanta Kwaśniewska jest współzałożycielką Kongresu Kobiet, jedną z inicjatorek całego przedsięwzięcia. Zarówno ona, jak i zespół Fundacji aktywnie zaangażowali się w organizację trzech pierwszych Kongresów.

Jako przewodnicząca i honorowa patronka polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Vital Voices Global Partnership wspiera kobiety w imię zasady, że „prawa człowieka to prawa kobiet, a prawa kobiet to prawa człowieka”. Bierze udział w programie mentoringowym skierowanym do kobiet zarówno z Polski, jak i ze świata.

Prowadziła szkolenia dla kobiet wychodzących z bezrobocia, a także szkolenia wizerunkowe patronując w Polsce Stowarzyszeniu Dress for Success. Największej amerykańskiej organizacji świecie pomagającej kobietom defaworyzowanym w powrocie lub wejściu na rynek pracy i uzyskaniu niezależności ekonomicznej.

Od 2000 do 2016 roku Jolanta Kwaśniewska realizowała program „Motylkowe Szpitale”. Ideą programu była chęć zastąpienia szpitalnej bieli, kojarzącej się dzieciom z bólem i chorobą, elementami tęczowo-barwnego, baśniowego świata. Udało się stworzyć ponad 600 motylkowych szpitali.

Przy Fundacji działał Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, który powstał z przekonania, że w Polsce mimo wielu instytucji  wspomagających rozwój młodych talentów ciągle zbyt  wielu utalentowanych  ludzi tracimy bezpowrotnie.

W 2000 roku przy udziale firm zaangażowanych w problematykę walki z nowotworami, Fundacja utworzyła przedsięwzięcie edukacyjne pod nazwą „Możesz zdążyć przed rakiem”, które miało na celu uświadomić kobietom konieczność regularnej samokontroli piersi.

W 2001 roku Fundacja zorganizowała projekt “Tęczowy most”, letni obóz dla młodzieży z 20 krajów w celu promowania tolerancyjnych postaw poprzez tworzenie klimatu porozumienia i współpracy między ludźmi należącymi do różnych narodów. Kontynuacją projektu był „Klub Szkół Tolerancji”, któremu przyświecała idea uczenia tolerancji poprzez poznanie, zrozumienie i współpracę.

W ramach programu „Otwórzmy dzieciom świat!”, Fundacja organizowała wyjazdy do różnych zakątków świata dla dzieci, których ojcowie zginęli podczas pełnienia służbowych obowiązków. Fundacja zorganizowała  ponad 78 zagranicznych i kilkadziesiąt krajowych wyjazdów dla ponad 3 tyś. dzieci.

Jolanta Kwaśniewska
fot. Tomasz Sagan

3 czerwca 2005 roku Jolanta Kwaśniewska przekazała w darze chorym na raka dzieciom i młodzieży wybudowaną przez swoją Fundację Klinikę Onkologii w Gdańsku.

Unikalny, niepowtarzalny klimat i atmosfera, która stanowiła integralną część procesu pokonywania choroby stanowiły o wyjątkowości tego miejsca. Inspiracją nadania takiego właśnie kształtu Klinice w Gdańsku były miejsca, które Jolanta Kwaśniewska oglądała podczas swoich wizyt na całym świecie – w których stosowano wszelkie możliwe rozwiązania wprowadzające do szpitali dziecięcych klimaty dzieciństwa. Parter szpitala – był światem podwodnym, królestwem wodnej flory i fauny, pierwsze piętro poziomem ziemi zamieszkałej przez niezliczone zwierzęta, drugie piętro – poziomem powietrza gdzie przez  ściany i sufit korytarza przechodziła tęcza, a sale i inne pomieszczenia  zamieszkiwały  skrzydlate  zwierzęta. 

W 2005 roku Fundacja zaangażowała się w projekt „One muszą żyć”, którego celem było tworzenie nowych i dofinansowanie istniejących już stanowisk przeszczepowych. Tak wspierała Ośrodki Hematologii i Onkologii w Polsce.

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej przez lata angażowała się w organizację dużych profilaktyczno-edukacyjnych  programów  prozdrowotnych  takich jak „Być kobietą”, „Słodkiego nowego życia”, „Nie łam się, jest O.K.”, „Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien”, „Zawsze zdrowa, zawsze aktywna”, „Miej serce, dbaj o serce”.

Razem z Fundacją TVN „Nie jesteś sam” Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej zainicjowała akcję „Odnawiamy nadzieję”, której celem był kapitalny remont 15 klinik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Z inicjatywy Fundacji w 2007 roku odbył się „Światowy Szczyt Rodziny +3” pod hasłem: „Zwyciężyć nad Ubóstwem: Mobilizacja do Działania poprzez Budowanie Zaufania, Porozumienia, Umiejętności i Partnerstwa”.

Dzięki inicjatywie Fundacji w 2009 roku powstał dokument pod nazwą „Europejskie Standardy Opieki nad Dzieckiem z Choroba Nowotworową”, przygotowany z myślą o uporządkowaniu i ujednoliceniu systemów opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową w Unii Europejskiej.

Od 2010 roku do dnia dzisiejszego Jolanta Kwaśniewska promuje właściwe postawy wśród mężczyzn związane z równouprawnieniem, zwalczaniem przemocy wobec kobiet oraz handlem ludźmi współtworząc Konkurs Wyróżnienie „Białej Wstążki” i nagradzając tych, którzy powiedzieli NIE! przemocy wobec kobiet.

W 2011 roku dzięki zaangażowaniu Jolanty Kwaśniewskiej powstała Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na Nowotwory, w celu stworzenia silnej reprezentacji środowiska rodziców w miejscach, w których zapadają istotne dla nich decyzje.

W 2013 roku Jolanta Kwaśniewska zaangażowała się w prowadzenie autorskiego programu podnoszącego problematykę starości pod nazwą „Oswajanie starości”.

Misją Programu jest podniesienie problematyki starości. Kluczowym założeniem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu. Już w 2014 roku Jolanta Kwaśniewska była współorganizatorem pierwszej Ogólnopolskiej Parady Seniorów.

Jolanta Kwaśniewska nieustająco reaguje na potrzeby innych, pokrzywdzonych, biednych, pozbawionych dachu nad głową, głodujących i opuszczonych.

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. fundacja rozszerzyła działalność na rzecz Ukrainy, współpracując z Global Empowerment Mission (GEM) dostarczając pomoc humanitarną uchodźcom wojennym oraz przeciwdziałając skutkom działań wojennych w Ukrainie. Do dziś rozdano uchodźcom dary o wartości prawie 20 mln USD. W ramach współpracy, przez okres sześciu miesięcy, relokowanych zostało prawie 40 000 uchodźców wojennych z tymczasowych miejsc pobytu w Polsce do krajów Unii Europejskiej i całego świata.

Wesprzyj nas

Każda złotówka przekazana na konto naszej Fundacji, pomaga nam w realizacji rzeczy czasem niemożliwych.
Dołącz do grona wspierających nas w tym, w co wierzymy, co umiemy i co potrafimy.

Możesz nas wesprzeć jednorazowo lub wspierać regularnie co miesiąc, dzięki prostym płatnościom w portalu SiePomaga.pl.

Siepomaga

Dziękujemy również za wpłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe:

Bank Handlowy I Oddział Warszawa

Przejdź na Siepomaga.pl