Statut

Tekst jednolity Statutu Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”

STATUT FUNDACJI

JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ „POROZUMIENIE BEZ BARIER”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A. nr 6086/96 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Fundacja może używać nazw w skrócie: „Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej” lub „Fundacja – Porozumienie bez barier”.

§ 3

 1. Dla właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych Fundacja może otwierać oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne placówki.
 2. Fundacja może być założycielem, samodzielnie, lub wspólnie z innymi podmiotami, wszelkich jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza osób prawnych, w szczególności spółek osobowych, spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń, jak również może przystępować do wszelkich takich jednostek organizacyjnych. 

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw polityki społecznej.

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 8

Celami fundacji są:

 1. Prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego;
 2. Działalność na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej osobom chorym, niepełnosprawnym, emerytowanym, osieroconym, ubogim, uchodźcom, imigrantom, ofiarom kataklizmów i  konfliktów zbrojnych oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. Świadczenie pomocy humanitarnej osobom chorym, niepełnosprawnym, emerytowanym, osieroconym, ubogim, uchodźcom, imigrantom, ofiarom kataklizmów i  konfliktów zbrojnych oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, emerytowanych, osieroconych, ubogich, uchodźców, imigrantów, ofiar kataklizmów i  konfliktów zbrojnych oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, emerytowanym, osieroconym, ubogim, uchodźcom, imigrantom, ofiarom kataklizmów i  konfliktów zbrojnych, oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, w kraju i za granicą;

4. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów osób chorych, niepełnosprawnych, emerytowanych, ubogich, uchodźców, imigrantów, ofiar kataklizmów i  konfliktów zbrojnych oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;

w tym w szczególności dzieci i młodzieży,  na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą;

5. wspieranie działań edukacyjnych i organizacyjnych na rzecz równouprawnienia oraz przestrzegania praw kobiet;

6. finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;

7. organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym;

8. upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania;

9. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych, dla potrzeb realizacji zadań określonych w pkt 1-8 powyżej;

10. fundowanie i dofinansowywanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników, i obelisków;

11. nadawanie znaku „BEZ BARIER” oraz innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji.

12. organizowanie, pozyskiwanie, dystrybucja, świadczenie pomocy humanitarnej wszelkim osobom potrzebującym ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, niepełnosprawnych, emerytowanych, osieroconych, ubogich, uchodźców, imigrantów, ofiar kataklizmów i  konfliktów zbrojnych oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek narodowość, orientacje seksualną. 

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 10

Dla osiągnięcia celów Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 2. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 4. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 
 5. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z), 
 6. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 7. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 8. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 9. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 10. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 11. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 12. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), 
 13. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 14. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 15. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). 
 16. Przeważającą działalnością gospodarczą Fundacji jest działalność polegająca na świadczeniu usług reklamowych i promocyjnych (działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z).

§ 12

Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację przeznacza się na realizację przez nią celów statutowych. 

§ 13

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

IV. MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 14

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 15

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,

2. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

3. dochody z działalności gospodarczej,

4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

5. dochody z praw majątkowych.

§ 16

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

3. Z dochodów określonych w § 15 pkt. 1) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.

4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.

5. Niezależnie od postanowień powyższych, w każdym roku kalendarzowym działania Fundacji, Fundacja będzie utrzymywać majątek w wysokości stanowiącej nie mniej niż 40 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.

§ 17

Fundacja nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

O ile uchwala Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 19

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Rada Programowa Fundacji,

3. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 20

1. Rada Fundacji, która jest niezależnym od zarządu organem kontroli wewnętrznej Fundacji, składa się od 3 do 5 członków, którzy:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

2. Rada Fundacji może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami ust. 6-9 poniżej.

3. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.

4. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Prezesa Rady i Wiceprezesa.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:

a. śmierci

b. złożenia rezygnacji

c. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych

d. odwołania przez Radę Fundacji zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 6 i 7 lub przez Fundatora zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 poniżej.

6. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Radę Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane w ust. 5 pkt a-c okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady.

7. Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 6 może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi ponad połowa aktualnego składu Rady Fundacji. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien zwierać uzasadnienie.

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi ponad połowa aktualnego składu Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Fundacji. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Fundacji jest tajne.

9. Wnioski, o których mowa powyżej są składne do Zarządu Fundacji. Powołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Fundator nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata. ”

§ 21

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na  rok.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub Fundatora.

21. Członek Rady Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

22. Posiedzenie w formie, o której mowa w § 21 ust. 21 Statutu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Rady Fundacji może wypowiadać się w toku obrad,

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.

3. Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub upoważniony przez Prezesa Rady inny członek Rady Fundacji. 

4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundator członkowie Rady Programowej i członkowie Zarządu.

41. Jeżeli Członkowie Rady Fundacji wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami Rady Fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

5. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

§ 22

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu, uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym.

3. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Prezes. Prezes Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji, Radą Programową Fundacji i Fundatorem.

§ 23

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.

2. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:

1. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,

2. ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,

3. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi stosownych umów,

4. decydowanie o utworzeniu i likwidacji oddziałów,

5. określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji,

 6. proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Fundatora lub Radę Programową Fundacji,

7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,

8. wybór biegłego rewidenta,

9. opiniowanie wniosków Fundatora w przedmiocie połączenia z inną Fundacją.

10. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji zgodnie z procedurą wskazaną w § 28,

11. zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu,

12. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu.

Rada Programowa Fundacji

§ 24

 1. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej 7 osób. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z zastrzeżeniem osobistego uprawnienia Fundatora, o którym mowa w § 31 ust. 2 poniżej, przy czym powołanie Członka Rady Programowej Fundacji może nastąpić, jeżeli Fundator nie zgłosił sprzeciwu co do osoby kandydata. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
 2. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
 3. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji bądź odwołania przez Radę Fundacji zgodnie z postanowieniami ust. 4 lub przez Fundatora zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 poniżej.
 4. Odwołanie Członka Rady Programowej Fundacji przez Radę Fundacji następuje w wyniku:

1) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych

 1. zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Programowej Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Programowej Fundacji.

§ 25

Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

1. przedstawianie Radzie Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
2. proponowanie zmian Statutu,

3. ustanawianie nagród i wyróżnień, o których mowa w § 9 pkt 9 Statutu,

4. wskazywanie kandydatów osób (fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), którym Fundacja nadaje znak „BEZ BARIER”, oraz nagrody i wyróżnienia ustanowione zgodnie z pkt 3).

§ 26

1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji, Prezesa Rady Fundacji bądź Fundator.

3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

§ 27

Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

Zarząd

§ 28

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji spośród osób zaproponowanych przez Fundatora.

3. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.

4. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:

a. złożenia rezygnacji

b. śmierci

c. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 5 poniżej.

5. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:

a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

b. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

d. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

6. Rada Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki. Zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony poszczególnym Członkom Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 29

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji a w szczególności:

1. może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

2. powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów.

3. decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku.

4. opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

§ 30

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Uchwały, o których mowa w pkt 3 zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 Członków Zarządu Fundacji.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. 

§ 301

W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100), wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Decyzje w sprawie:

a. zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji

b. połączenia Fundacji z inną fundacją

Wesprzyj nas

Każda złotówka przekazana na konto naszej Fundacji, pomaga nam w realizacji rzeczy czasem niemożliwych.
Dołącz do grona wspierających nas w tym, w co wierzymy, co umiemy i co potrafimy.

Możesz nas wesprzeć jednorazowo lub wspierać regularnie co miesiąc, dzięki prostym płatnościom w portalu SiePomaga.pl.

Siepomaga

Dziękujemy również za wpłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe:

Bank Handlowy I Oddział Warszawa

Przejdź na Siepomaga.pl